Pracuj z nami

oferty_pracy

Praca: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych we wszystkich spółkach Grupy SRC,
 • sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
 • udzielanie wyjaśnień odnoszących się do przedmiotu kontroli,
 • rekomendowanie działań usprawniających procesy i eliminujących ryzyka w organizacji,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • ciągłe doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji na stanowisku pracy.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, prawnicze
 • doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej lub audytów w firmie produkcyjnej
 • praktyczna znajomość systemu klasy ERP (SAP, Infor, Sage)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • certyfikaty/kursy z obszaru kontroli wewnętrznej
 • dążenie do poszukiwania nowych rozwiązań oraz usprawniania istniejących procesów
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office
 • terminowość, samodzielność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w grupie
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów
 • identyfikacja i ocena istniejących procesów w organizacji
 • umiejętność wnioskowania i formułowania ocen, pisania klarownych raportów i protokołów z audytu oraz pokontrolnych
 • obiektywizm w gromadzeniu, ocenie i przekazywaniu informacji o kontrolowanej działalności
 • umiejętność współpracy z osobami na różnym szczeblu organizacji
 • planowanie i organizacja zadań audytowych
 • prawidłowa analiza ryzyka
 • prawo jazdy kat.B

 

Oferujemy

 • pracę w stabilnej i nowoczesnej firmie
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny i szkoleniowy
 • pracę w środowisku międzynarodowym wśród doświadczonych ekspertów branżowych

Aplikuj na to stanowisko:

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok
 e-mail: iod@sanokrubber.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody.

Wypełnij formularz, dodaj plik CV oraz list motywacyjny.

Kliknij w to miejsce i wybierz swoje CV i/lub list motywacyjny (max 5MB)

Kontakt bezpośredni

T: +48 13 46 54 444

F: +48 13 46 54 455

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności