10.04.2019

Sanok Rubber Company S.A. w Sanoku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Sanok Rubber Company S.A. i spółek zależnych za lata obrotowe 2019-2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres: 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2020-30.06.2020 z opcją na przedłużenie umowy na kolejne 3 lata obrotowe.

Zaproszenie do składania ofert.