19.04.2021

Sanok Rubber Company S.A. w Sanoku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Sanok Rubber Company S.A. i spółek zależnych za lata obrotowe 2021-2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres: 01.01.2021-30.06.2021 i 01.01.2022-30.06.2022 z opcją na przedłużenie umowy na kolejne 3 lata obrotowe.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT